Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

PREDMET INFORMATIKA:
PREDMETY GASTRONOMICKÝ A HOTELOVÝ MANAŽMENT:
 • Časopisy o gastronómií, hotelierstve a CR
 • Blog o kongresových hoteloch a eventoch
 • Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí (pdf)
 • Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu (pdf)
 • Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (pdf)
 • Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov Z. z. (pdf)
 • Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pdf)
 • Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa (pdf)
 • Vyhláška 277/2008 Ministerstva hospodárstva SR,
  ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
  zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
 • Vyhláška 533/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania s novelizáciou podľa vyhlášky č. 125/2017
 • Zákon č. 152/1995 o potravinách
 • Rozdiel medzi podnetom a sťažnosťou na SOI
PREDMET ÚČTOVNÍCTVO:
PREDMET EKONOMIKA:
PREDMET PRÁVO:
PREDMET MARKETING:
VZDELÁVANIE VŠEOBECNE: