Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

PREDMET INFORMATIKA:
PREDMETY GASTRONOMICKÝ A HOTELOVÝ MANAŽMENT:
 • časopisy o gastronómií, hotelierstve a CR,
 • HotelBlog - stránka o hotelierstve a gastronómii,
 • SA CR - Slovenská agentúra pre CR,
 • Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí (pdf),
 • Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu (pdf),
 • Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (pdf),
 • Zákon č. 406/2009 o ochrane nefajčiarov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov Z. z. (pdf),
 • Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pdf),
 • Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa (pdf),
 • Vyhláška 277/2008 Ministerstva hospodárstva SR,
  ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
  zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried,
 • Vyhláška 533/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
 • Osnova správy z praxe pre V. ročník,
 • Osnova prezentácie pre V. ročník na obhajoby PČ OZ MS.
PREDMET ÚČTOVNÍCTVO:
PREDMET PRÁVO:
PREDMET EKONOMIKA:
VZDELÁVANIE VŠEOBECNE: