Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety
ADRESA ŠKOLY:
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Organizačná zložka Hotelová akadémia
Slančíkovej 2
950 50  Nitra

English version
Tel. č. vrátnica: 037-6925011
037-69250+klapka
sekretariát: 037-6925015
Fax: 037-7336224
e-mail: ha@spsnr.edu.sk,
              skola@spsnr.edu.sk

Hotelová akadémia v Nitre vznikla v školskom roku 1994/1995. Hlavnou myšlienkou jej zriadenia bola potreba mesta a regiónu rozvíjať cestovný ruch a vytvárať pracovné príležitosti pre jej absolventov.
Škola pripravuje žiakov na riadenie odborných činností v hotelových a gastronomických zariadeniach, ale aj na samostatnú podnikateľskú činnosť. Vzdelávacou prioritou sú ekonomické disciplíny spojené so zberom a spracovaním informácii v oblasti poskytovania služieb, zásobovania, personalistiky, vedenia administratívy a účtovníctva, ako aj príprava na zvládnutie technologicky orientovaných procesov v oblasti gastronomických služieb.

Súčasťou štúdia je odborná zložka prípravy rozšírená o praktické vyučovanie a odbornú prax, ktorá poskytuje spoznanie prostredia a podmienok, v ktorých bude absolvent pracovať. Všeobecné vzdelávanie, ktoré žiaci získavajú dopĺňa ich odborné predpoklady pre úspešný výkon povolania a umožňuje pokračovať v nadväzných formách štúdia, na vysokých školách ekonomického, ale aj iného zamerania.
Počas štúdia sú žiaci motivovaní k zodpovednosti za výsledky štúdia, k samostatnosti a snahe získať maximum predpokladov pre profesijnú prácu. K tomu prispieva materiálne vybavenie školy, ktoré zodpovedá požiadavkám vzdelávania v súčasnej dobe. Škola má odborné učebne na vyučovanie cudzích jazykov, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov, praxe, strojopisu, účtovníctva a informatiky. Je pripojená na internet a má zriadené učebne informačno-komunikačných technológií.

Ukončenie štúdia na Hotelovej akadémii je dobrým predpokladom pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania, ekonomiky, obchodu a služieb. Absolvent školy so všobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami je pripravený úspešne sa pohybovať v trhovom prostredí, v hotelierstve a cestovnom ruchu, v podnikateľskej sfére, prípadne pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Výsledkom a dôkazom kvalitnej prípravy sú úspechy žiakov, ktoré dosahujú v stredoškolskej odbornej činnosti, predmetových olympiádach, barmanských, sommeliérskych a gastronomických súťažiach.
Za dosiahnutými výsledkami sa skrýva veľa práce a úsilia vedenia školy ako aj zodpovednej práce kvalifikovaného pedagogického zboru, rodičov a žiakov. Výrazne tomu napomáha aj doteraz nadviazaná a fungujúca spolupráca s profesnými zväzmi a organizáciami, s univerzitami. Škola má rozvinuté kontakty s viacerými podobne orientovanými partnerskými školami, ako aj s inými kvalifikovanými pracoviskami pre odbornú prax doma i v zahraničí.

Vedenie školy:
Ing. Libor Kabát, PhD. Ing. Oľga Baláková PaedDr. Bibiana Fitalová
Riaditeľ školy
Ing. Libor
Kabát, PhD.
Zástupkyňa pre
Hotelovú akadémiu
Ing. Oľga Baláková
Zástupkyňa pre
všeobecno-
vzdelávacie
predmety
PaedDr. Bibiana
Fitalová