Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský psychológ:
  • poznáva osobnosť študenta z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje študentom s problémami v učení, študentom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným,
  • podiela sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov,
  • poskytuje konzultácie a informácie zákonným zástupcom,
  • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu študentov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
  • podiela sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní.
Školská psychologička Mgr. Kováčiková je k dispozícii na 1. poschodí na školskom internáte, č. dverí 102.

  8.00 - 9.00 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pondelok Konzultácie pedagogickým pracovníkom Psychodiagnostika,
individuálne terapie
Konzultácie zákonným zástupcom
Utorok Konzultácie zákonným zástupcom Psychodiagnostika,
individuálne terapie
Individuálne terapie,
vyhodnocovanie
Streda Konzultácie pedagogickým pracovníkom Psychodiagnostika,
individuálne terapie
Konzultácie pedagogickým pracovníkom
Štvrtok Konzultácie zákonným zástupcom Psychodiagnostika,
individuálne terapie
Individuálne terapie,
vyhodnocovanie
Piatok Konzultácie pedagogickým pracovníkom Psychodiagnostika,
individuálne terapie
Konzultácie zákonným zástupcom