Hotelova akademia Nitra
Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Program celoživotného vzdelávania (PCV)

Hlavným cieľom programu celoživotného vzdelávania je prispieť k rozvoju spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rastom, vyšším počtom a vyššou kvalitou pracovných miest a sociálnou súdržnosťou.

Cieľmi sú tiež:
 • podporovať vzájomnú výmenu, spoluprácu a mobilitu medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality
 • podpora tvorivosti
 • súťaživosti a rast podnikateľského ducha v členských štátoch
 • podpora výučby jazykov a jazykovej rozmanitosti
 • podpora rovnosti medzi mužmi a ženami
 • prispievanie k boju proti všetkým formám diskriminácie

Program bude trvať sedem rokov (2007 - 2013) a celkový rozpočet je 6 970 miliónov €.

PCV pozostáva z prierezového programu (program Jean Monnet je určený na podporu výučby, výzkumu a reflexie v oblasti európskej integrácie a európskych inštitúcii a asociácii, politiku spolupráce a inovácie v celoživotnom vzdelávaní, jazyky, tvorbu inovačných IKT a využívanie výsledkov vzdelávania) a zo 4 sektorových podprogramov:
 • školské - COMENIUS
 • vysokoškolské vzdelávanie - ERAZMUS
 • odborná príprava - LEONARDO DA VINCI
 • vzdelávanie dospelých - GRUNDTVIG

Program je tvorený pre 27 členských štátov EÚ, štáty ktoré patria do európskeho združenia voľného obchodu a hospodárskeho priestoru a zámorské krajiny a územia. PCV je určený pre žiakov, študentov, učiteľov, inštitúcie a organizácie poskytujúce vzdelávanie, podniky, sociálnych partnerov a ich organizácie, združenia a neziskové organizácie, dobrovolnícke a mimovládne organizácie.

Na realizácii sa podieľaju: Európska komisia, Národné agentúry, Vnútroštátne orgány, Výkonná agentúra v Bruseli pre vzdelávanie audiovíziu a kultúru a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v Gréckych Tessalonikách.

Životný cyklus projektu:
 • predkladanie návrhov projektov
 • hodnotenie návrhov a výsledky výberu
 • fáza uzatvárania zmluvy a obdobie oprávnenosti pre činnosť projektu
 • monitorovanie a predloženie priebežnej správy
 • predloženie záverečnej správy
 • kontroly po ukončení projektu a audity na mieste

Prihlášky projektov musia byť predložené Národnej agentúre v príslušnom štáte. prihlášky hodnotia dvaja experti, komisia, rôzne agentúry a výberová komisia aby po posúdení kritérii mohli byť udelené granty.

Partnerstvá:
 • Moravskosliezsky kraj
 • Stredná škola spoločného stravovania
 • Ostrava-Hrabovka, príspevková organizácia
 • Stredná škola hotelierstva a gastronómie
 • Frenštát pod Radhoštím, príspevková organizácia
 • UNIHOST Združenie podnikateľov v pohostinských stravovacích a ubytovacích službách ČR
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Stredná odborná škola T. Vansovej 2, Topoľčany
 • Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Viliam Turan TURANCAR

Cieľom partnerstva je nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Moravskosliezskym krajom ako na úrovni škôl, tak na úrovni verejnej správy a ostatných organizácii, ktoré sa zapájajú do vzdelávania žiakov.