Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Študijný odbor 6323 K Hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou. Počas štúdia má žiak po splnení predpísaných podmienok možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia (musí absolvovať najmenej 1400 hodín odborného výcviku) a certifikáty:

 • barista,
 • barman nápojár s medzinárodnou platnosťou,
 • z podvojného účtovníctva OMEGA.
budúci absolventi budúci absolventi ukážka nastierania

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť:
 • V hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozícii:
  • manažér prevádzky,
  • vedúci úseku stravovania,
  • vedúci odbytového strediska,
  • vedúci recepcie,
  • recepcionár,
  • ekonóm, účtovník,
  • čašník, servírka.
 • v cestovných kanceláriách na pracovných miestach:
  • animátor,
  • sprievodca,
  • delegát,
  • prevádzkový pracovník,
 • v samostatnom podnikaní,
 • v štúdiu na vysokých školách.

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:
 • dva cudzie jazyky,
 • slovenskú a svetovú literatúru,
 • slovenské a svetové dejiny,
 • profesijnú etiku.
Absolvent je schopný:
 • komunikovať s ľuďmi v pracovnom i osobnom živote,
 • plynule sa vyjadrovať v ústnom i písomnom styku,
 • dodržiavať zásady spoločenského správania a spoločenského protokolu,
 • organizovať a riadiť program pre záujmové skupiny ľudí.
V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:
 • zásady správneho stolovania,
 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy,
 • základy výživy ľudí, zloženie potravín,
 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov,
 • prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi metódami,
 • zostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií,
 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,
 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra,
 • princípy organizácie a riadenia činnosti v ubytovacích a gastronomických zariadeniach.
Absolvent je schopný:
 • pracovať individuálne i v tíme, sústavne sa vzdelávať,
 • orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch,
 • zostaviť podnikateľský plán a podnikať v oblasti hotelierstva a spoločného stravovania,
 • ovládať aplikačné programy, využívať možnosti Internetu a využívať informačno-komunikačné technológie v riadiacej činnosti,
 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.