Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

- POSLEDNÝ 11. ROČNÍK: Gastrofestival Nitra 2018 Slovakia
Prezentácia družstiev - 2018 Gastrofest Nitra 2018 Vyhodnotenie - 2018
Materiály a ciele projektu 2018

Hlavným cieľom projektu je výmena žiakov hotelových akadémii medzi krajinami V4 a Chorvátska. Účastníci v praxi uplatnia svoje schopnosti a nadanie, zdokonalia svoje vedomosti z hotelového manažmentu, reprezentujú svoju školu, región, krajinu a kultúru typickú pre svoju krajinu. Na určenú tému žiaci prezentujú gastronómiu krajiny.

Detailný opis projektu

Gastrofestival Nitra Slovakia je medzinárodná gastronomická súťaž. Cieľom projektu je rozvinúť a podporiť odvetvie cestovného ruchu v krajinách V4. Žiaci hotelových akadémii zúčastnených škôl súťažia medzi sebou.
Dvaja žiaci družstva – kuchári pripravujú menu na určenú tému: Láska ku gastronómii je ako jarné slnko. Prebúdza energiu, zaháňa nepokoj a vždy je v nej túžba po harmónii tela a ducha. "Vdýchnime teda veľkonočným tradíciám svieži vánok modernej doby a vytvorme kúzlo zdravého životného štýlu." Pripravujú 6 porcii pre komisiu, na vystavenie a pre VIP hostí.
Dvaja žiaci družstva – čašníci pripravujú slávnostnú tabuľu na rovnakú tému ako kuchári a servírujú menu, ktoré pripravujú ich spolužiaci. Všetko hodnotí odborná komisia.
Hotelová akadémia Nitra je organizátorom a poskytuje všetky materiály pre účastníkov súťaže. Podujatie trvá dva dni. Prvý deň prezentujú žiaci svoju školu, región a krajinu. Môžu použiť počítač, projektor a rôzne propagačné materiály. Počas prezentácie pripravujú ich spolužiaci typické jedlá a špeciality, ktoré reprezentujú ich krajinu. Na degustácii sú ponúkané vína a iné nápoje typické pre danú krajinu. Počet účastníkov súťaže je 200 (žiaci, vyučujúci, riaditelia a reprezentanti partnerských škôl).
Druhý deň prebieha súťaž Gastrofestival. Najlepší žiaci sú odmenení cenami a diplomami za svedomitú prácu a kreativitu. Počet návštevníkov je 250 (žiaci, vyučujúci, reprezentanti regiónu a miest, členovia Ministerstva školstva SR, rodičia a podnikatelia z Nitry).

Partneri projektu:
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, SK,
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, CZ,
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CZ
 • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, HR,
 • Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola, Siófok, HU
 • CFA des trois villes de la Mayenne Laval, FR
Zúčastnené školy 2018:
 • Hotelová akadémia Nitra, SK,
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, SK,
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, CZ,
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CZ
 • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, HR,
 • CFA des trois villes de la Mayenne Laval, FR
Matter and objective of the project 2018

The main aim of this project is an interchange some students of hotel academies and schools form V4, France and Croatia. Participant students practise their skills and abilities, improve their knowledge from hotel management, represent their school, region, country and their typical culture, which is very helpful for an excellent motivation in further education. The theme of the gastronomy is defined and students are trying to represent typical gastronomy of their country.

Detailed project description

Gastrofestival Nitra is an international gastronomy competition. Another aim of this project is development and support of tourist industry in V4. Students of hotel academies compete between each other,
2 students – cooks from each invited schools prepare menu, the topic is: Love to gastronomy is like the spring sun. It wakes up energy, puts out a feeling of disquiet and there is always a desire for the harmony of body and soul. "Let´s breathe in a fresh breeze of modern age to the Easter traditions and let´s create the magic of healthy lifestyle." They prepare 6 portions for board of evaluation, for an exhibition and for VIP guests,
2 students – waiters from each school do the place setting, topic is the same, and serve cooked menu, which is made by their schoolmates. Everything is evaluated by the board of evaluation.
Hotel Academy Nitra – organiser provide all raw materials for other schools. This competition is 2 days. At first day students have to present their school, give some information about their region or country. They can use some promotion material, PC, dataprojector and many others materials to support tourism in their country. At the same time other students prepare some typical meals and specialties, which represent their country. Some wine or other drinks are used for a degustation. Number of participants is 200 (students, teachers, directors and representants of partner´s schools).
At second day is an evaluation of Gastrofestival. The best students get a price and diplomas for their excellent work and creativity. Number of participants is 250 guests (students, teachers, representants of region and town, representants of the Ministry of education, parents and businessmen from Nitra).

Project partners:
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, SK,
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, CZ,
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CZ
 • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, HR,
 • Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola, Siófok, HU
 • CFA des trois villes de la Mayenne Laval, FR
Participating schools 2018:
 • Hotelová akadémia Nitra, SK,
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, SK,
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, CZ,
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CZ
 • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, HR,
 • CFA des trois villes de la Mayenne Laval, FR